STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS EGCHEL

K.v.K. Venlo nr. 41062588      Bezoekadres:                       Gemeenschapshuis ʼt ERF      Kapelaan Nausstraat 5          5987 AR  Egchel                      Tel.: (077) 307 73 70                     E-mail:info@heterfegchel.nl Rabobank 1207.02.509 Postadres:                         

 

Voorzitter

Germa Beurskens

Linskesweg 24  5987 AC  Egchel 

Vice-voorzitter

Miriam Manders Kempstraat 5 5987 AG Egchel

Penningmeester

Margot Findhammer

Gielenhofweg 33 A 5987 NA Egchel penningmeester@heterfegchel.nl
Secretariaat Robin van Duren Gielenhofweg 29 5987 NA Egchel  secretaris@heterfegchel.nl

Reserveringen  

info@heterfegchel.nl       Informatie 077-3077370

Website

www.gemeenschapshuis-het-erf-egchel.nl 

We ontvingen bericht van 't ERf over de voorwaarden om te kunnen openen vanaf 1 juni:

 

Beste inwoners van Egchel

Gemeenschapshuis ’t Erf is gesloten, ook het verstrekken van afvalzakken Gemeente Peel en Maas is niet mogelijk in ’t Erf. 

Op onderstaande afhaalpunten is dit wel mogelijk:

Supermarkt Plus Kaupmanshof

Supermarkt Jumbo

Panningen Milieupark Peel en Maas

Supermarkt Jan Linders 

Zorg goed voor elkaar 

Met vriendelijke groet, Germa Beurskens-Ottenheijm

Voorzitter gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

 

Aan alle gebruikers en overige gasten van ‘t Erf 

Om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, heeft het kabinet vandaag besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten.

Horecagelegenheden en sportclubs moeten vanaf vandaag (zondag 18.00 uur) de deuren sluiten, deze maatregel geldt ook voor ’t Erf.

De maatregelen gelden tot en met 6 april.

Zorg goed voor elkaar en blijf de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht nemen. 

Met vriendelijke groet, Germa Beurskens - Ottenheijm

Voorzitter Gemeenschapshuis ’t Erf

Beste gebruikers en sporters van gemeenschapshuis ’t Erf. 

Ook gemeenschapshuis ’t Erf is verplicht om activiteiten met 100 of meer gasten te annuleren gezien de verspreiding van het coronavirus.

Wij volgen hierin het advies van de RIVM en de Gemeente Peel en Maas, een voorbeeld hiervan is het preventief sluiten van de dorpsontmoetingen.

Tevens het verzoek om activiteiten 48 uur voor de gereserveerde datum te annuleren indien dit door de gebruikers/verenigingen als preventief gewenst is.

Afmeldingen doorgeven op een van onderstaande mailadressen: voorzitter@heterfegchel.nl of secretaris@heterfegchel.nl 

Met vriendelijke groet, Germa Beurskens - Ottenheijm Voorzitter Gemeenschapshuis ’t Erf

 

Aan:

Vrijwilligers, gebruikers, Egchelse verenigingen, Dorpsoverleg Egchel, beheer en bestuur ‘t Erf  

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf. De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 mei a.s. om 20.00 uur in ’t Erf. Wij rekenen op uw aanwezigheid. De agenda voor de vergadering treft u onderstaand aan. 

Namens het bestuur, Robin van Duren (secretaris). 

 

AGENDA 

1.

Opening 

2.

Notulen vorige vergadering 19 april 2018.

De notulen treft u bijgevoegd aan 

3.

Mededelingen 

4.

Jaarverslag activiteiten 2018 

5.

Kascontrole

a.     Kascontrole:
De kascontrolecommissie, bestaande uit Eric Geurts en Natasja Beek, rapporteert over de controle van de kas over het financieel jaar 2018.

b.    Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die maximaal twee jaar zitting hebben in de commissie. Jaarlijks treedt één lid af. Dit jaar is Eric Geurts aftredend. In zijn plaats dient een nieuw lid in de commissie te worden benoemd. Kandidaten kunnen zich vóór of tijdens de vergadering hiervoor melden.  

6.

Financieel verslag 2018

Het financieel verslag is vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering in te zien in ’t Erf. Tijdens de vergadering wordt door de penningmeester Margot Findhammer een toelichting gegeven over de hoofdlijnen van het financieel verslag. 

7.

Begroting 2019

Indien tijdig voldoende informatie beschikbaar is zal de begroting worden opgesteld en tijdens de vergadering worden toegelicht door de penningmeester.  

8.

Plannen 2019

·         Gebruikersraad.
Samenvatting bijeenkomst gebruikersraad en stand van zaken.

·         Activiteiten in ’t Erf.

Het bestuur is op zoek naar meer mogelijkheden om inkomsten te vergaren. De mogelijkheden daartoe vanuit ’t Erf zelf zijn beperkt. Gebruikers mogen activiteiten organiseren. Wij roepen alle gebruikers van harte op daarover ideeën en suggesties aan te dragen. 

9.

Bestuursverkiezing

Tijdens de jaarvergadering van 19 april 2018 heeft Robin het Secretariaat overgenomen van Pieter en is Pieter afgetreden. Germa is tijdens de jaarvergadering van 20 mei 2016 voor 3 jaar herkozen en nu weer herkiesbaar. De taakverdeling binnen het bestuur is ongewijzigd gebleven:

·         Germa Beurskens: voorzitter

·         Robin van Duren: secretaris

·         Margot Findhammer: penningmeester

·         Miriam Manders: bestuurslid, o.a. speciaal belast met personeelszaken.

Volgens de statuten wordt een bestuurslid voor 3 jaar benoemd. Daarnaast is er nog steeds behoefte aan één extra bestuurslid. Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris via secretaris@heterfegchel.nl of telefonisch (06-29240433) 

10.

Rondvraag 

11.

Sluiting 

 Afhankelijk van de voortgang van de vergadering wordt een pauze ingelast.

 

VERSLAG

Jaarvergadering Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf, gehouden op vrijdag 19 april 2018. 

Aanwezig:

·         Gebruikers / verenigingen

Cor Vriens (KBO / Dorpsoverleg / Kernteam), Piet Delissen (Dorpsoverleg / Belevingstuin), Jan Schaareman (Dorpsoverleg), Thijs Joosten (SV Egchel), Miep Zelen-Verbugt (Kerk / vrijwilliger), Anneke van Gend-de Coo (Welfare / knutselen / vrijwilliger), Lies Gommans (dagvoorzitter de Hoeskamer), Resie Kempen (Dorpsoverleg / ambassadeur Rabobank), Louis van Roij (Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel), Ben Joosten (Trimclub), Henriëtte Teeuwen (Dorpsoverleg / vrijwilliger), , Christel Schroijen (EVA), Ton Joosten (KBO Egchel), Nel Manders (Hoeskamer), Hans Teeuwen (Jong Nederland Egchel), Elly Peeters (Hoeskamer), Natasja Beek (Dorpsoverleg), Anita Ebbing (Vorkmeer)

·         Vrijwilligers

Dora Vriens, Dré Spee, Har Verstappen, Eric Geurts, Piet Thiesen, Mat Janssen, Truus Bos, Paul Gommans, Jac Gommans, Hub van Roij, Jos Brummans, Dré van Ninhuijs, Cor Peeters, Jac Beurskens

·         Bestuur

Germa Beurskens (voorzitter), Pieter Maessen (secretaris), Margot Findhammer (penningmeester), Miriam Manders (bestuurslid), Robin van Duren (aantredend bestuurslid)

·         Beheer

Ria Venner, Thea Crommentuijn

·         Overige

Miek Maessen (inwoner)

 Afgemeld:

Coos de Bruijn-Stoops (Aet toafel), Jo Bruijnen (Trimcub / vrijwilliger), Jan Gielen (Trimclub), Jolanda Janssen (beheer), Miriam Joosten (KVW), Liesbeth Opstals (Peuter/kleutergym), Dien van Dinter (Samen in Beweging), Frits Gommans (Volleybalver. Egchel) 

Later aanwezig: Wie Naus 

1.

Opening

Germa opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Korte toelichting word gegeven over schilderwerk door vrijwilligers en huishoudelijke mededeling volgt.  

 

2.

Notulen vorige vergadering 12 mei 2017.

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de opsteller. 

 

3.

Mededelingen
Geen mededelingen. 

 

4.

 

 

 

Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2017

Briskly is gestopt, daar zijn enkele sportgroepen terug voor in de plaats gekomen. De Hoeskamer is vanaf dit jaar een eigen stichting geworden. Maken wel gebruik van de ruimte in `t Erf. Verder dank namens het bestuur aan de vele vrijwilligers van ’t Erf voor hun inzet. 

 

5.

Financieel verslag 2017

Het financieel verslag heeft vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage gelegen. Margot geeft een toelichting over de hoofdlijnen van het financieel verslag. Opstal verzekering liep dubbel waarvan inmiddels 1 verzekering is opgezegd. Inmiddels worden reserveringen van afschrijvingen op een aparte rekening gezet.

Ze bedankt Paul Gommans voor zijn inzet bij het samenstellen van de cijfers. Dit was de laatste keer dat Paul de cijfers voor het Erf heeft samengesteld. Vanaf 1-1-2018 doet Margot zelf de boekhouding met ondersteuning van Actus waar nodig. Loon administratie blijft wel bij huidige accountant.  

Het financieel verslag over 2017 wordt vastgesteld.

 

 

6.

Verslag kascontrolecommissie 2017

Namens de kascontrolecommissie, die bestaat uit Eric Geurts en Guus Peeters, doet Eric verslag over de bevindingen naar aanleiding van de kascontrole over 2017. De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Het voorstel van de commissie om de penningmeester te dechargeren wordt door de vergadering unaniem aangenomen.

Omdat Guus twee jaar zitting heeft gehad in de commissie dient er een nieuw lid te worden benoemd. Natasja biedt zich hiervoor aan en wordt onder dankzegging voor de komende twee jaar benoemd als lid van de kascontrolecommissie.

 

 

 

 

7.

Begroting 2018

Er is geen volledige begroting voor 2018, maar er wordt grotendeels uitgegaan van dezelfde resultaten als in het vorige verslagjaar.

 

 

8.

Plannen 2018

·         Gebruikersraad is na de verbouwing verwaterd. Volgens de statuten moet het er een gebruikersraad zijn, een afvaardiging van alle gebruikers die overlegd met het bestuur. Loop van dit jaar zullen gebruikers uitgenodigd worden.

·         Toelichting op zonnepanelen door Wie Naus: Panelen zijn nu 3 jaar oud. Goed voor

€ 5000,-- per jaar minder energie kosten.

 

 

9.

Bestuursverkiezing

Pieter is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Robin van Duren aan als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat unaniem akkoord met benoeming van het nieuwe bestuurslid.

Er is nog steeds behoefte aan één extra bestuurslid. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld. Als er iemand interesse heeft of iemand weet die wellicht interesse heeft, dan het verzoek om dit te melden bij een van de bestuursleden. Van belang daarbij is dat de functies (voorzitter, secretaris, penningmeester) reeds zijn verdeeld en dat het qua werk wel meevalt voor het nieuwe bestuurslid. Har Verstappen ondersteund het bestuur als adviseur.  

 

10.

Rondvraag

-       Rabobank Clubkas Campagne 9 juni uitreiking. Aanwezige zijn uitgenodigd

-       Mag er een terras zijn voor fietsers? à Nee, officieel niet voor commerciële doeleinden

-       Schutterij 16 en 17 juni Bondsschuttersfeest met Classic Band en optocht door Panningen

-       Vrijwilligers zouden nog een rondleiding krijgen bij Lindeboom? à Word weer opgepakt.

-       AVG heeft de aandacht en word opgepakt. JN is bezig met AVG wetgeving. Binnen het bestuur zijn de gegevens opgeslagen op een beveiligde server.

-       Januari is er gezamenlijk overleg geweest andere gemeenschapshuizen. 2 tot 3 x per jaar. 1ste keer was er geen thema. Mei is de volgende bijeenkomst in Beringe. Thema energie lasten en hoe gemeenschapshuizen gedragen moeten worden door de gemeenschap en verenigingen.

 

 

11.

Sluiting

Germa sluit de vergadering om 20.35 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en voor het vertrouwen in het bestuur.

 

 

5 Jaar vernieuwde gemeenschapshuis ’t Erf en 5 jaar dagvoorziening de Hoeskamer 

Op 18 maart a.s. is het precies 5 jaar geleden dat het vernieuwde gemeenschapshuis ’t Erf is geopend. Tevens is rond die datum de dagvoorziening ‘de Hoeskamer’ gestart. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 20 maart a.s. een open huis gehouden. Om 12.00 uur is er een brunch voor alle inwoners van Egchel en iedereen die op welke andere manier dan ook is betrokken bij de kern Egchel en het gemeenschapshuis in het bijzonder. Deelname aan de brunch is alleen mogelijk na opgave vóór 12 maart en na betaling van een eigen bijdrage. Om ca. 13.30 uur is er (tijdens de brunch) een optreden van Ger Frenken, die zijn buut ‘de sollicitant’ ten gehore brengt. Op 4 en 5 maart wordt huis aan huis een folder rondgebracht met meer informatie, onder andere over deelname aan de brunch. Degenen die geen folder ontvangen kunnen in ’t Erf terecht voor een folder.

Na afloop van de brunch is er ERFMATINEE met van 15.00 – 19.00 muziek door DE BRABANTEN, bekend van vele optredens tijdens kermissen in de buurt. Zij brengen gevarieerde muziek voor alle leeftijdsgroepen. Dansen, schunkelen, polonaises, kletsen, foxtrotten, quicksteppen, rock&roll, Duitstalig, Nederlandstalig, Engelstalig, het komt allemaal voorbij. We maken er met z'n allen een ouderwets (ERF)MATINEE van. En iedereen is hiervoor uitgenodigd! Entree is gratis en de consumpties (bier, wijn, fris) kosten € 1,50.

26 September 2015: De vrijwilligers in actie:

 

 

 

 

 

 

Donderdag jl hebben wij onder het genot van een kopje koffie, gebak en een drankje afscheid genomen van Nelly Huijs
beheer gemeenschapshuis ‘t Erf.
Wij wensen haar heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan.
 
Bestuur en beheer ‘t Erf

Piet bedankt voor de mooie amaryllissen, de mensen vonden het

prachtige bloemstukken en mooie goed gevulde vazen.

’t Erf was weer zeer kleurrijk aangekleed.

 

Pieter bedankt voor de vele paprika’s en het lenen van de shirts.

Gezien de vele paprika’s zijn deze tevens gebruikt voor de mensen

die deelnemen aan de dagvoorziening van Egchel.

Dus niet alleen ter decoratie maar ook voor de heerlijke vers gemaakte paprikasoep en paprikasaus voor de rijst.

Namens de dagvoorziening bedankt.

 

 

 

30 April 2012:

We ontvingen van de Elfdorpenloop 2012 door Egchel foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We ontvingen nog enkele foto's van de elfdorpenloop van Zondag 1 mei 2011

 

 

 

 

 

   

Op 12 april werd bij de NOVITARIS in Helden de akte ondertekent van de bijdrage kerk aan het gemeenschapshuis 't Erf

Reeds in het verleden, maar ook nu nog heeft de parochie van de H. Jacobus de Meerdere van Egchel een nauwe en vanzelfsprekende band met de dorpsgemeenschap van Egchel.                         Vanuit deze verbondenheid wil het kerkbestuur dan ook, naar vermogen een bijdrage leveren aan de gemeenschapsvorming in Egchel. Het kerk bestuur heeft  daarom besloten voor twintig jaar een renteloze lening van 50.000 euro te verstrekken aan de Stichting gemeenschapshuis Egchel, ten behoeve van de vernieuwing en uitbreiding van het

gemeenschapshuis 't erf. Het kerkbestuur vertrouwt erop dat deze lening voor 't Erf een positieve bijdrage zal zijn aan de gemeenschapsvorming in Egchel en wensen het bestuur, de vrijwilligers, de verenigingen en allen die op een of andere manier gebruik maken van 't Erf alle goeds met dit mooie vernieuwde gemeenschapshuis

Op 18 maart 2011 werd 't Erf feestelijk geopend

 

 

 

 

 

 

Op woensdagavond 23 februari werden in 't Erf diverse notariële overeenkomsten getekend.

1 Exploitatie overeenkomst van de gymzaal          2 Notariële akte opstalrecht                                    3 Hypotheekakte                                                     4 Huurovereenkomst gymzaal

De overeenkomsten werden getekend in bijzijn van notaris Geert Joosten door Wim Hermans; wethouder gemeente Peel en Maas, Ruud Delissen; voorzitter stichting 't Erf en Hub van Roij secretaris stichting 't Erf in bijzijn van de project leider van 't Erf namens de gemeente; Jos van den Munckhof.

Gemeenschapshuis Egchel klaar voor de toekomst! Klik Hier

22 december 2010:

 

We ontvingen een aantal foto's van de nieuwe keuken en de mega bar. 

Germa bedankt

 

 

 

 

 

 

5 december 2010 :

 

We ontvingen een aantal foto's van 't Erf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 november 2010:

Tijdens de informatieavond op 4 november werd een selectie van 5 nieuwe Logo's gepresenteerd; na stemming bleek dit Logo door Pieter Joosten ontworpen; de meeste stemmen kreeg.

Er kwam nog discussie over de naam MFC en de omgedraaide komma.

 

 

De bogen staan voor de ingang van 't Erf, maar staan ook symbool als de poort/deur die voor alle mensen van Egchel open staat. Een plek om samen te komen dus, wat de kerk vroeger was, die functie heeft 't Erf nu.                                                                                                                             De kleur groen staat voor de natuurlijke omgeving waarin Egchel ligt. Het oranje staat uiteraard voor Egchel.

30 oktober 2010.

We ontvingen deze foto's van de gymzaal van 't Erf; die sinds maandagavond weer in gebruik is.

 

Nieuw logo voor het gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel

 

Het gemeenschapshuis ondergaat een metamorfose. Het bestuur van het gemeenschapshuis ’t Erf, in samenwerking met het Dorpsoverleg wil een nieuw logo voor het nieuwe verbouwde gemeenschapshuis. Daarom roepen zij alle huidige inwoners van Egchel, alle vroegere inwoners van Egchel én alle anderen die verbonden zijn aan het verenigingsleven in Egchel op, om een nieuw logo te ontwerpen. 

Ontwerp een logo, met daarin verwerkt het woord ERF, welke naar uw mening staat voor het dorp Egchel. Het logo moet ook refereren aan het doen en laten van de mensen en de denkwijze van Egchel. Stuur uw ontwerp dan uiterlijk 1 November 2010 naar frankleijten@home.nl of lever deze in op Wethouder Tielenstraat 9.

Indien er veel inzendingen zijn zal er een selectie worden gemaakt. Uit deze selectie kan u een keuze maken op de informatieavond op 4 november 2010. Dan zal het nieuwe logo voor ons gemeenschapshuis bekend zijn.

Dus toon uw creativiteit en ontwerp een logo en beslis mee op 4 november 2010!

Namens het bestuur stichting gemeenschapshuis ‘t Erf: bedankt!

Nog een aantal foto's van de zelf-werkzaamheden gymzaal

12 oktober 2010.

 

 

 

 

 

 

6 oktober 2010 :

 

We ontvingen 2 foto's van de eerste gebruikers van  't Erf. Jong Nederland Egchel

 

 

 

Foto's vorderingen bouw 't Erf gemaakt op 18 september 2010

 

 

 

 

 

 

Foto's vorderingen bouw 't Erf gemaakt op 4 september 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 augustus 2010 :

We ontvingen foto's van de bouw van 't Erf

Voorlopig de laatste foto's van de vorderingen van de bouw i.v.m. de
bouwvakvakantie. Na deze periode gaat het maken van de foto's natuurlijk
weer gewoon verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 juli 2010 :

We ontvingen foto's van de barbeque die op zaterdagavond is geweest als bedankje voor de heren van de vloerlegploeg voor het vele sloopwerk in het gemeenschapshuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eerste” steen ’t Erf                                                                                             door Henk Thiesen

 Op een zonnige zondag 4 juli werd bij ’t Erf onder grote belangstelling door diversen participanten een “eerste” steen gemetseld. Dit als symbool voor de verbondenheid die de verenigingen met het gemeenschapshuis hebben of nog gaan krijgen. In Egchel weet men allang wat zelfsturing is. Immers de kerk, school, gemeenschapshuis en dorpsplein zijn daar staaltjes van. Natuurlijk hebben wij daarbij de gemeente hard nodig. Daarom zette Egchel ze op deze mooie dag gelijk aan het werk gezet. Samen met twee begeleiders van Vorkmeer draaide een ambtenaar en twee wethouders een kruiwagen metselspecie. Op de natte broek na van Wim Hermans brachten ze het er goed vanaf. Muziekvereniging Egchel speelde ondertussen een mars. Toen de “spies” door Jo Bruijnen was goedgekeurd kon men aan de slag. Steenleggers waren;  Alzheimer café,  Lia vd Berg, Bassisschool De Kemp, Roos Bouwmeester en Ryan Bruisten, Buiten Schoolse Opvang, Floor en Rick aan de Kerk, Briskly, Ellen Dings, De Kemphazen Zijne Doorluchtigheid Prins Fabian, De Damesgroep, Diny Arts, De vrijwilligersclub De Erfgenamen, Louis Delissen, Des Lang Geleeje Archief, Coy Thiesen, Dorpsoverleg, Marian Brummans,  gemeente Peel en Maas, wethouder Peter Fleuren, Gemengd Zangkoor, Welfare Egchel en Zijactief, Mien Janssen,Integrale Dagvoorziening Henriette Teeuwen, ISRH, Gerrie Verhaegh, Jong Nederland, Hans Teeuwen, KBO Egchel, Ton Joosten, KBO Volleybal, Zus Lagerwaard, KBO woensdag, Diny Arts, Kerkbestuur, Jac Wijnen, Kinder Vakantiewerk, Lenie Geurts, Meer bewegen voor Ouderen, Lies Gielen, Muziekvereniging Egchel, Martin van den Berg, Trimclub Egchel Hay Rooijakkers, Volleybal vereniging Egchel, Frits Gommans, Volleybalclub Egchel Centrum, Leo Vercoulen, Zijactief Donderdagavond, Heidi Sijben. Buurtvereniging De Hub was verhinderd.  Voorzitter van gemeenschapshuis ’t Erf, Ruud Delissen dankte iedereen voor de geleverde bijdrage. Tevens nodigde hij iedereen uit om achter de Muziekvereniging te gaan en om bij Manders een drankje te gaan nuttigen.

 

4 juli 2010 :

 

Foto's van de eerste steenlegging worden in Mijn Album geplaatst. Klik Hier

Een van de eerste steenleggingen van 't nieuwe Erf

Geachte Damen en Heren, 

Namens de stichting gemeenschapshuis ’t Erf willen wij jullie graag uitnodigen voor de eerste steenlegging van het te verbouwen gemeenschapshuis.

Dit willen wij samen met jullie vieren en wel op zondag 4 juli om 14.00 uur. 

Aangezien jullie betrokken zijn bij het gemeenschapshuis, stellen wij jullie aanwezigheid op prijs. 

In onze vorige brief hebben wij gevraagd om één iemand van jullie aan te wijzen die de eerste steen zal gaan metselen. Maar graag zouden wij zien dat jullie met grote getale naar de eerste steenlegging komen om dit met ons te vieren. 

Na de eerste steenlegging is er nog gelegenheid voor het nuttigen van een drankje bij café Manders. Kom dus deze symbolische start van de verbouwing van het nieuwe gemeenschapshuis ’t Erf met ons vieren. 

Namens het stichtingsbestuur ’t Erf.

4 juni 2010 :

We ontvingen enkele .
 

 

 

22 mei 2010 : We ontvingen deze foto's van de verbouwing:

Nog een aantal foto's van de vorderingen bouw.

Hier en daar komt al een nieuw muurtje tevoorschijn.

 

 

 

 

 

 

9 mei 2010 :

 

 

We ontvingen deze foto's :

Herken je 't Erf nog.

Jo en Germa bedankt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 April 2010:

Vandaag is de opdrachtbevestiging getekend in 't Erf met onderstaande aannemers:

Verlaak BV - Bouwbedrijf
Regio Service - Electro Installatiebedrijf
Karel Hermans BV - Technisch Installatie Bureau

 

 

Uit de Limburger van 22 december 2009

'T  Erf krijgt dagbesteding senioren en buitenschoolse opvang

Met ingang van het nieuwe schooljaar moet het gebouw deels klaar zijn

Gemeenschapshuis 't Erf in Egchel voor dik 1,3 miljoen verbouwd

EGCHEL - Gemeenschapshuis 't Erf in Egchel ondergaat een fikse face­lift. Het gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid. Ook gaat het dak deels omhoog (akoestiek), omdat de muziekvereniging er straks gaat repeteren. De kosten bedragen 1.378.794 euro .. Biedt 't Erf nu al onderdak aan tal van verenigingen, straks komen daar nog meer functies bij. Zo krijgt Egchel de langverwachte dagopvang voor ouderen, buitenschoolse opvang, een eet­punt voor senioren en een uitleenpunt van de bibliotheek. De renovatie vloeit voort uit leefbaarheidsdis­cussies die in 2002 in alle Heidense kerkdorpen op gang kwamen in het kader van de zelfsturing. Via en­quêtes mochten de inwoners aangeven wat ze nog misten in hun dorp. "Daarna hebben we een projectgroep samengesteld die met alle gebruikers van het gemeenschaps­huis om de tafel is gaan zitten", vertelt voorzitter Ruud Delissen van de stichting gemeenschapshuis. "AIle wensen hebben we kunnen realiseren." Het plaatje, inclusief tekeningen van de architect, is nu helemaal rond. Waarmee Egchel als laatste kerkdorp aan de slag kan.

Per 1 maart gaat 't Erf dicht.

Voor die tijd moet er nog vervangende ruimte voor de verenigingen worden gezocht. Met het nieuwe schooljaar moet het gebouw deels klaar zijn. De rest wordt eind van het jaar opgeleverd. De gymzaal wordt op kosten van de gemeente opgeknapt, waarna het beheer wordt overgedragen aan de stich­ting gemeenschapshuis. In totaal draagt de gemeente 1.292.000 euro bij, waarvan 8,5 ton voor de verbou­wing van 't Erf.

Op 10 december 2009 was er een informatieavond over 't Erf:

Uit de informatie avond over de geplande bouw van  't Erf; we kunnen blij als Egchel zijn met het nieuwe gemeenschapshuis. Het wordt nog hoger als eerst was voorgesteld. Voor het uitgebreid voorstel aan de gemeenteraad Klik Hier

Jaarverslag vrijwilligersgroep “De Erfgenamen” 2008

De vrijwilligersgroep "De Erfgenamen" die onder de verantwoording van het bestuur van gemeenschapshuis 't Erf werkzaamheden verricht in en om het gemeenschapshuis is ook in 2008 weer vaak actief geweest. Tevens heeft deze groep een grote bijdrage geleverd aan de viering van 60 jaar Egchel.

Evenals voorgaande jaren werd de vrijwilligersgroep uitgebreid.

Met dit verslag willen wij kort samengevat een overzicht van de werkzaamheden weergeven.

De technische ploeg: allerhande reparaties, grotere en kleinere werkzaamheden werden door het jaar heen verricht.

De horecavrijwilligers: bij de vaste ochtend- en middagactiviteiten, zoals o.a. de Welfare en KSO-activiteiten, maar ook bij koffietafels, uitvoeringen van de muziekvereniging, etcetera, konden wij in 2008 weer een beroep doen op deze vrijwilligers.

De vloerlegploeg: bij tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld de carnaval, kermis en Sinterklaas waren zij er om de gymzaal naar wens in te richten.

Na het opruimen, wat ook door deze ploeg gebeurt, was er altijd koffie, soms een pilsje en werd er gezellig nog even nagepraat.

De schoffelploeg: de groenstroken voor, naast en achter 't Erf werden door deze vrijwilligers prima bijgehouden; de bloembakken stonden er prachtig bij.

De stratenvolleybalcommissie: deze vrijwilligers hebben er in 2008 weer voor gezorgd dat dit evenement goed voorbereid en uitgevoerd plaats kon vinden.

Exposities: in het kader van de viering van 60 jaar Egchel werd er door Henk Thiesen een expositie gehouden met als thema natuurlijk 60 jaar Egchel.

De feestavond: de vrijwilligers en hun partners waren op 13 december 2008 uitgenodigd om in 't Erf ter afsluiting van weer een geslaagd jaar een hapje en een drankje te nuttigen. Dit als dank voor hun tomeloze inzet.

De inzet van vele vrijwilligers is de grote kracht van gemeenschapshuis 't Erf. Nogmaals iedereen bedankt hiervoor.

Jos Brummans is als bestuurslid de contactpersoon voor de technische vrijwilligers, de vloerlegploeg, de schoffelploeg en de straten volleybalcommissie. Germa Beurskens is als bestuurslid de contactpersoon voor alle vrijwilligersaangelegenheden.

 

  Projectgroep ’t Erf, 

Ruud Delissen, Jo Bruijnen,Jac Gommans,Vivian Moonen en Peter Capellen opbouwwerk Vorkmeer, Wil v/d Coelen Gemeente Helden

Op donderdag 28 mei werdt er in gemeenschaphuis ’t Erf een informatieve presentatie gehouden over het realiseren van het nieuwe multifunctioneel centrum gemeenschapshuis ’t Erf.

Hieronder verschillende foto's van deze bijeenkomst waaronder het toeziend oog van  Wethouder Rinus Janssen de ondertekening van de intentieverklaring door de huidige en toekomstige gebruikers van gemeenschapshuis ’t Erf plaats heeft gevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst met de leden van de projectgroep
Ruud Delissen, Jo Bruynen, Jac Gommans, Vivian Moonen, Peter Capellen en Germa Beurskens.
Peter Capellen opbouwwerk Vorkmeer, Wil v/d Coelen Gemeente Helden
 
Leden van de financiele commissie
Marianne Brummans, Piet Delissen, Jo Bruynen en Jac Gommans.
 
Bestuursleden SGE
Ruud Delissen - voorzitter
Hub van Roij - secretaris
Frank Leijten - penningmeester
Jos Brummans - bestuurslid
Germa Beurskens-Ottenheijm - bestuurslid.
Informatie en reserveringen kunnen via het telefoonnummer van gemeenschapshuis 't Erf, telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat.

 

 

 

Kort verslag van de bijeenkomst en presentatie voor gebruikers en toekomstige gebruikers van 't Erf.
Op donderdagavond 23 april 2009 zijn de voorlopige plannen voor de uitbreiding en verbouwing van gemeenschapshuis 't Erf gepresenteerd aan de huidige en toekomstige gebruikers en aan de vrijwilligers.
Na de opening en inleiding door de voorzitter gaf de architekt uitgebreid uitleg over de ontwerptekeningen. De financiele commissie bracht verslag uit van de huidige stand van zaken omtrent de investering, financiering en exploitatie. De projektgroep vertelde in grote lijnen hoe men zich de voortgang voor het komende jaar voorstelt. Tijdens de pauze werden de intentieverklaringen overhandigd aan de aanwezigen. Deze intentieverklaringen zullen op een nader vast te stellen tijdstip met een feestelijk tintje worden ondertekend. Nadat er nog enkele vragen werden beantwoord werd de vergadering gesloten. De ontwerptekeningen blijven voorlopig nog in het gemeenschapshuis hangen.
 

Tijdsplanning verbouwing:                                                                            Prognose voor de vakantie in de raad.                                                              Raad besluit subsidie toe te kennen.                                                                      2e helft dit jaar aan besteden.                                                                       Volgend jaar daadwerkelijke verbouwing. Er wordt in fasen verbouwd Er zal rekening worden gehouden met de gebruikers; o.a. carnaval moet normaal doorgaan en in september het volleybal tournooi.