STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS EGCHEL

K.v.K. Venlo nr. 41062588      Bezoekadres:                       Gemeenschapshuis ʼt ERF      Kapelaan Nausstraat 5          5987 AR  Egchel                      Tel.: (077) 307 73 70                     E-mail:info@heterfegchel.nl Rabobank 1207.02.509 Postadres:                         

 

Voorzitter

Germa Beurskens

Linskesweg 24  5987 AC  Egchel 

Vice-voorzitter

Miriam Manders Kempstraat 5 5987 AG Egchel

Penningmeester

Margot Findhammer

Gielenhofweg 33 A 5987 NA Egchel penningmeester@heterfegchel.nl
Secretariaat Robin van Duren Gielenhofweg 29 5987 NA Egchel  secretaris@heterfegchel.nl

Reserveringen  

info@heterfegchel.nl       Informatie 077-3077370

Website

www.gemeenschapshuis-het-erf-egchel.nl 

 Aan:

Vrijwilligers, gebruikers, Egchelse verenigingen, Dorpsoverleg Egchel, beheer en bestuur ‘t Erf  

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf. De vergadering wordt gehouden op donderdag 19 april a.s. om 20.00 uur in ’t Erf. Wij rekenen op uw aanwezigheid. De agenda voor de vergadering treft u onderstaand aan. 

Groet,

Namens het bestuur,

Pieter Maessen (secretaris). 

AGENDA

 

1.

Opening

 

2.

Notulen vorige vergadering 12 mei 2017.

De notulen treft u bijgevoegd aan

 

3.

Mededelingen

 

4.

Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2016

 

5.

Kascontrole

a.     Kascontrole:
De kascontrolecommissie, bestaande uit Eric Geurts en Guus Peeters, rapporteert over de controle van de kas over het financieel jaar 2017.

b.    Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die maximaal twee jaar zitting hebben in de commissie. Jaarlijks treedt één lid af. Dit jaar is Guus Peeters aftredend. In zijn plaats dient een nieuw lid in de commissie te worden benoemd. Kandidaten kunnen zich vóór of tijdens de vergadering hiervoor melden.

 

6.

Financieel verslag 2017

Het financieel verslag is vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering in te zien in ’t Erf. Tijdens de vergadering wordt door de penningmeester Margot Findhammer een toelichting gegeven over de hoofdlijnen van het financieel verslag.

 

7.

Begroting 2018

Indien tijdig voldoende informatie beschikbaar is zal de begroting worden opgesteld en tijdens de vergadering worden toegelicht door de penningmeester.

 

 

8.

Plannen 2018

·         Gebruikersraad.
In de statuten van ’t Erf is opgenomen dat er een gebruikersraad is met vertegenwoordigers van alle gebruikers. Na gereedkoming van de verbouwing is het overleg met de gebruikers de laatste jaren verwaterd. Het bestuur wil hier graag nieuw leven inblazen.

·         Activiteiten in ’t Erf.

Het bestuur is op zoek naar meer mogelijkheden om inkomsten te vergaren. De mogelijkheden daartoe vanuit ’t Erf zelf zijn beperkt. Gebruikers mogen echter wel activiteiten organiseren. Wij roepen alle gebruikers van harte op daarover na te denken. Ideeën/suggesties zijn van harte welkom.

 

9.

Bestuursverkiezing

Tijdens de jaarvergadering van 17 september 2014 is het huidige bestuur gekozen. Germa is tijdens de jaarvergadering van 20 mei 2016 voor 3 jaar herkozen. De taakverdeling binnen het bestuur is ongewijzigd gebleven:

·         Germa Beurskens: voorzitter

·         Pieter Maessen: secretaris

·         Margot Findhammer: penningmeester

·         Miriam Manders: bestuurslid, o.a. speciaal belast met personeelszaken.

Volgens de statuten wordt een bestuurslid voor 3 jaar benoemd. In afwijking van het rooster van aftreden is Pieter aftredend. Het bestuur draagt Robin van Duren voor als nieuw bestuurslid. Robin heeft al een paar maanden meegedraaid in het bestuur. Daarnaast is er nog steeds behoefte aan één extra bestuurslid. Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris via phj.maessen@home.nl of telefonisch (06-26058817)

 

10.

Rondvraag

 

11.

Sluiting

 

 

Afhankelijk van de voortgang van de vergadering wordt een pauze ingelast.

 

VERSLAG

Jaarvergadering Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf, gehouden op vrijdag 12 mei 2017.

 

Aanwezig:

·         Gebruikers / verenigingen

Cor Vriens (KBO / Dorpsoverleg), Piet Delissen (Dorpsoverleg / Belevingstuin), Jan Schaareman (Dorpsoverleg), Thijs Joosten (SV Egchel), Miep Zelen-Verbugt (Kerk / vrijwilliger), Anneke van Gend-de Coo (Welfare / knutselen / vrijwilliger), Coos de Bruijn-Stoops (Welfare en vrijwiiliger), Lies Gommans (dagvoorzitter de Hoeskamer), Jo Bruijnen (Trimcub / vrijwilliger), Ger Leijssen (Trimclub / vrijwilliger), Chris Leijssen (Trimclub / vrijwilliger), Mien Janssen (KBO), Corry Joosten (EVA),  Resie Kempen (Dorpsoverleg / ambassadeur Rabobank), Louis van Roij (Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel), Ben Joosten (Trimclub), Henriëtte Teeuwen (Dorpsoverleg / vrijwilliger), Willemien Naus-Korten (Muziekvereniging Egchel).

·         Vrijwilligers

Dora Vriens, Dré Spee, Har Verstappen, Eric Geurts, Wie Naus, Piet Thiesen, Mat Janssen, Truus Bos

·         Bestuur

Germa Beurskens (voorzitter), Pieter Maessen (secretaris), Margot Findhammer (penningmeester), Miriam Manders (bestuurslid);

·         Beheer

Jolanda Janssen, Ria Venner, Thea Crommentuijn

·         Overige

Miek Maessen (inwoner), Mien de la Roy (inwoner), Elly Peeters (inwoner), Jack Kempen (inwoner),

 

Afgemeld:

Dien van Dinter (Samen in Beweging), Piet Selen (Alzheimer Café), Marlies Jacobs en Margriet Peters (Meer bewegen voor ouderen), Dré van Ninhuijs (vrijwilliger), Cor Peeters (vrijwilliger), Jong Nederland Egchel), Gymnastiekvereniging Concordia, Mariet Janssen (KBO).

 

 

1.

Opening

Germa opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

 

2.

Notulen vorige vergadering 20 mei 2016.

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de opsteller.

 

 

3.

Mededelingen

Van oktober 2016 tot april 2017 heeft ’t Erf weer gebruik gemaakt van de diensten van medewerkers van Kapelkeshof. Jennifer en Jeroen hebben 118 uren opgevangen. Kapelkeshof en ’t Erf zijn beide tevreden over de samenwerking.

Het vrijwilligersoverleg heeft plaatsgevonden in oktober jl, Bestuursleden en vrijwilligers waren positief over dit overleg zonder vooropgestelde agenda.

De AED is weer opgehangen bij ’t Erf, vriendelijk verzoek om geen fietsen te plaatsen bij de AED, dit belemmert de bereikbaarheid.

Vorig jaar is gebleken dat de parasols niet veilig waren. Om die reden is er een nieuwe grote parasol gekocht.

Er is een nieuwe router aangeschaft. Wifi werkt nu weer prima.

ProhVobis gaat stoppen met de dansschool. De laatste les is op 22 juni.

Zumba stopt per 1 juli.

Mede dankzij de inzet van vrijwilligers kan het aantal werkuren van het beheer worden beperkt. Hartelijk dank namens het beheer en het bestuur. Het dienstrooster wordt telkens opnieuw aangepast om zo effectief mogelijk het beheer in te plannen. Dit vergt enige flexibiliteit van het beheer, ook hiervoor onze dank.

De Rabobank Clubkas Campagne heeft € 91,67 opgeleverd. Bedankt voor het stemmen.

 

 

4.

 

 

 

Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2016

Pieter doet verslag van de activiteiten in ’t Erf tijdens het verslagjaar en dankt namens het bestuur de vele vrijwilligers van ’t Erf voor hun inzet.

 

5.

Financieel verslag 2016

Het financieel verslag heeft vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage gelegen. Margot geeft een toelichting over de hoofdlijnen van het financieel verslag.

Ze bedankt Paul Gommans voor zijn inzet bij het samenstellen van de cijfers en deelt mee dat Paul heeft aangekondigd  na 2017 de jaarcijfers niet meer voor zijn rekening te nemen. Paul heeft dit vele jaren gedaan voor ’t Erf, waarvoor we hem dank verschuldigd zijn. Dat betekent wel dat we op zoek moeten naar een andere vrijwilliger of een administratiekantoor, waarbij we er natuurlijk naar streven om de kosten daarvoor zo beperkt mogelijk te houden.

Van een tweetal vragen wordt toegezegd de beantwoording ervan mee te nemen in het verslag:

·         Onder de overige personeelskosten staan onder de vrijwilligersvergoedingen, ziekengeldverzekering en vrijwilligersavond

·         Onder verkoopkosten staan onder andere representatiekosten en kosten voor informatiegids

Het financieel verslag over 2016 wordt vastgesteld.

 

 

6.

Verslag kascontrolecommissie 2016

Namens de kascontrolecommissie, die bestaat uit Har Verstappen en Guus Peeters, doet Har verslag over de bevindingen naar aanleiding van de kascontrole over 2016. De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Het voorstel van de commissie om de penningmeester te dechargeren wordt door de vergadering unaniem aangenomen.

Omdat Har twee jaar zitting heeft gehad in de commissie dient er een nieuw lid te worden benoemd. Eric Geurts biedt zich hiervoor aan en wordt onder dankzegging voor de komende twee jaar benoemd als lid van de kascontrolecommissie.

 

 

 

 

7.

Begroting 2017

Er is geen volledige begroting voor 2016, maar er wordt grotendeels uitgegaan van dezelfde resultaten als in het vorige verslagjaar. Wel is rekening gehouden met een lagere opbrengst voor zaalhuur, aangezien een aantal gebruikers is gestopt of binnenkort gaat stoppen.

 

 

8.

Plannen 2015

·         Tarieven / consumptieprijs.

Per 1 januari 2018 is weer een prijsstijging aangekondigd voor de drank. Begin november zullen alle gebruikers bericht ontvangen over de consequenties daarvan en over de huurtarieven en consumptieprijzen per 2018.

·         Het bestuur is voornemens om de kale panelenwand in de barruimte aan te kleden met foto’s van Egchel. Henk Thiessen en Pieter Joosten hebben aangeboden dit kosteloos te willen verzorgen. De aankleding zal gebeuren in de vorm van bestickering die goed schoon te houden is.

·         Het komt geregeld voor dat vaste gebruikers moeten wijken voor (opbouw voor) grotere activiteiten. Het bestuur probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen en in gevallen dat het concreet aan de orde is, in overleg met de vaste gebruikers tot een passende oplossing te komen. Dat is echter niet gemakkelijk.

·         Binnenkort wordt de buitenkant van het gebouw daar waar nodig geschilderd door een aantal vrijwilligers. Dit levert weer een besparing op het onderhoud van het gebouw op. Dank hiervoor.

·         In 2018 wordt het 70-jarig bestaan van Egchel gevierd. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom en kunnen t.z.t. worden gedeponeerd in een ideeënbus in ’t Erf.

 

 

9.

Bestuursverkiezing

Margot, Miriam en Pieter zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord met herbenoeming van deze drie bestuursleden.

Er is nog steeds behoefte aan één extra bestuurslid. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld. Als er iemand interesse heeft of iemand weet die wellicht interesse heeft, dan het verzoek om dit te melden bij een van de bestuursleden. Van belang daarbij is dat de functies (voorzitter, secretaris, penningmeester) reeds zijn verdeeld en dat het qua werk wel meevalt voor het nieuwe bestuurslid.

 

 

10.

Rondvraag

Gevraagd wordt waarom ’t Erf niet geopend is tijdens de viering van Koningsdag. Dit is wel overwogen, maar omdat erin het verleden geld bij moest ivm de kosten voor beheer is hier geen vervolg aan gegeven. Bekeken zal worden of dit voortaan via inzet van vrijwilligers geregeld kan worden.

Gevraagd en toegezegd wordt om het verslag van de vrijwilligersbijeenkomst voortaan sneller toe te sturen aan de aanwezigen.

Er wordt geopperd om –ter voorkoming van het plaatsen van fietsen onder de AED- een vak te schilderen waarin wordt aangegeven dat fietsen daar geplaatst moeten worden. Dit zal worden opgepakt.

Op een vraag over het rendement van de zonnepanelen antwoordt Wie dat dit een besparing oplevert van € 6.000,- à € 7.000,- per jaar. Verder is er een contract gesloten met Peel Energie waarmee voor 100% kan worden gesaldeerd.

Verzocht wordt te bekijken of er een betere oplossing kan worden gevonden voor het parkeren tijdens grote bijeenkomsten in ’t Erf. In de van Enckevoortstraat is het tijdens dergelijke activiteiten veel te vol. Toegezegd wordt dit nog eens te bekijken. Mogelijk kan een permanente verwijzing naar het parkeerterrein bij de kerk een oplossing zijn. Eventueel zou ook achter ’t Erf meer ruimte gecreëerd kunnen worden.

 

 

11.

Sluiting

Germa sluit de vergadering om 20.42 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en voor het vertrouwen in het bestuur.

 

 

Aan:

Vrijwilligers, gebruikers, Egchelse verenigingen, Dorpsoverleg Egchel, beheer en bestuur ‘t Erf  

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 12 mei a.s. om 20.00 uur in ’t Erf. Wij rekenen op uw aanwezigheid. De agenda voor de vergadering treft u onderstaand aan. 

Groet,

Namens het bestuur,  Pieter Maessen (secretaris).

AGENDA 

1.

Opening 

2.

Notulen vorige vergadering 20 mei 2016.De notulen treft u bijgevoegd aan 

4.

Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2016 

5.

Kascontrole

a.     Kascontrole:
De kascontrolecommissie, bestaande uit Har Verstappen en Guus Peeters, rapporteert over de controle van de kas over het financieel jaar 2016.

b.    Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die maximaal twee jaar zitting hebben in de commissie. Jaarlijks treedt één lid af. Dit jaar is Har Verstappen aftredend. In zijn plaats dient een nieuw lid in de commissie te worden benoemd. Kandidaten kunnen zich vóór of tijdens de vergadering hiervoor melden.  

6.

Financieel verslag 2016

Het financieel verslag is vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering in te zien in ’t Erf. Tijdens de vergadering wordt door de penningmeester Margot Findhammer een toelichting gegeven over de hoofdlijnen van het financieel verslag. 

7.

Begroting 2017

Indien tijdig voldoende informatie beschikbaar is zal de begroting worden opgesteld en tijdens de vergadering worden toegelicht door de penningmeester.  

8.

Plannen 2017

·         Tarieven / consumptieprijs

·         Panelenwand

·         Beperking gebruiksmogelijkheden gymzaal door vaste gebruikers bij activiteiten/evenementen  

9.

Bestuursverkiezing

Tijdens de jaarvergadering van 17 september 2014 is het huidige bestuur gekozen. Germe is tijdens de jaarvergadering van 20 mei 2016 voor 3 jaar herkozen. De taakverdeling binnen het bestuur is ongewijzigd gebleven:

·         Germa Beurskens: voorzitter

·         Pieter Maessen: secretaris

·         Margot Findhammer: penningmeester

·         Miriam Manders: bestuurslid, o.a. speciaal belast met personeelszaken.

Volgens de statuten wordt een bestuurslid voor 3 jaar benoemd. Margot, Miriam en Pieter zijn 3 jaar bestuurslid en dus aftredend, maar wel herkiesbaar. Daarnaast is er nog steeds behoefte aan één extra bestuurslid. Gelet op de samenstelling van het huidige bestuur gaat de voorkeur uit naar een man. Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris via phj.maessen@home.nl of telefonisch (06-26058817) 

10.

Rondvraag 

11.

Sluiting 

Afhankelijk van de voortgang van de vergadering wordt een pauze ingelast.

VERSLAG

Jaarvergadering Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf, gehouden op vrijdag 20 mei 2016.

 

Aanwezig:

·         Gebruikers / verenigingen

Henriëtte Teeuwen (Dorpsoverleg en vrijwilliger), Anneke van Gend (Welfare en vrijwilliger), Claudia Doensen (KVW Egchel), Coos de Bruijn (Welfare en Eettafel), Lenie Geurts (KVW Egchel), Willemien Naus (Muziekvereniging), Cor Vriens (KBO, Dorpsoverleg, Kernteam), Dora Vriens (Hoeskamer), Ger Leijssen (Hoeskamer), Lies Gommans-Peeters (Hoeskamer), Paul Gommans (Egopop), Jo Bruijnen (Trimclub, vrijwilliger), Jan Schaareman (Dorpsoverleg), Dien van Dinke (Samen in Beweging), José van Dijk (Dagvoorziening), Henk Bos (Dartclub Manders), Jack Kempen (Peel Puffers), Resie Kempen (Dorpsoverleg, ambassadeur Rabobank), Miek Maessen (op persoonlijke titel), Jacqueline Gielen (EVA), Gert Swinkels (EVA), Miep Zelen (parochie Egchel), Hans Teeuwen (Jong Nederland Egchel), Guus Peeters (CV de Kemphazen), Hub van Roij (VC de Mix, vrijwilliger);

·         Vrijwilligers

Chris Leijssen, Wie Naus, Thijs Peeters, Jac Gommans, Truus Bos-Gielen (vrijwilliger en Dartclub Manders), Jos Brummans, Dré Spee, Har verstappen, Peter Zelen, Eric Geurts; 

·         Bestuur

Germa Beurskens (voorzitter), Pieter Maessen (secretaris), Margot Findhammer (penningmeester);

·         Beheer

Jolanda Janssen en Thea Crommentuijn.

 

Afgemeld:

Miriam Manders (bestuurslid), Marlies Grubben (dagvoorziening), Marlies Jacobs en Margriet Peters (Meer bewegen voor ouderen), Ria Venner (beheer), Lea Sliepen (vrijwilliger), Buurtvereniging de Hub, Cor en Ell Peeters (vrijwilligers), Gymnastiekver. Concordia, Briskley, Dré van Ninhuijs (vrijwilliger), Alzheimer Café.

 

 

1.

Opening

Germa opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze bedankt iedereen voor de gezellige verrassing bij haar 50-jarige verjaardag.

Ria Venner is afwezig ivm een bruiloft en Miriam Manders vanwege vakantie.

 

2.

Mededelingen

a.     Namens de technische commissie geeft Wie Naus een presentatie over de bereikte resultaten met de in 2015 geïnstalleerde zonnepanelen:

-          Van 01-04-2014  tot  01-04-2015 waren de elektriciteitskosten zonder zonnepanelen (bij    Essent € 10.277,-.

-          Van 01-04-2015  tot  01-04-2016 waren de elektriciteitskosten met zonnepanelen (bij    PeelEnergie) €  3.023,-.

-          Met de ingebruikname van zonnepanelen is er in een vol jaar dus € 7.254,-  minder aan elektriciteitskosten uitgegeven. Bij deze berekening moet wel de kanttekening geplaatst worden, dat het contract (de prijs per kWh)  bij PeelEnergie gunstiger is als bij Essent.

-          De investering in de zonnepanelen was € 50.000,- excl. Btw. ’t Erf heeft van de provincie € 23.750 subsidie ontvangen en heeft zelf dus € 26.250,- geïnvesteerd in de zonnepanelen.

-          Vanaf  01 – 04 - 2015 tot 01 – 04 - 2016  hebben de zonnepanelen   41.000 kWh elektriciteit geleverd. De prognose was 43.000 kWh. Het elektriciteitsgebruik was in 2013  63.350 kWh en in 2014 56.788 kWh

b.    Germa deelt mee dat met name vanwege veel extra activiteiten het beheer teveel overuren zou gaan maken. Om die reden is besloten een detacheringsovereenkomst aan te gaan met Kapelkeshof. Voor ’t Erf was dit een financieel aantrekkelijke constructie. Waarschijnlijk zal deze constructie ook worden toegepast in 2016-2017.

c.     De BSO is niet meer aanwezig in ’t Erf. Dit is een vaste bron van inkomsten van € 9.000,- per jaar minder. Het huurbedrag over het laatste jaar is overigens al niet meer betaald ivm het faillissement van de BSO.

d.    Sinds enige tijd is de Hoeskamer gestart met een tweede dag. De opbrengsten daarvan compenseren het gemis aan inkomsten van de BSO bijna volledig.

e.     Bekeken wordt of de AED weer van de kerk terug naar ’t Erf kan worden verplaatst.

f.     Op 12 juli a.s. is er een evaluatiebijeenkomst met de vrijwilligers gepland.

g.    Het aantal opgaves voor het Teldertrappen bedraagt tot nu toe 104. Vrijwilligers zijn die die dag willen helpen zijn van harte welkom. Zij kunnen zich hiervoor melden bij een van de bestuursleden.

h.     Het bestuur wil in het najaar weer graag evalueren met alle gebruikers. Bekeken wordt nog op welke wijze dit zal gaan plaatsvinden.

i.      Gebleken is dat onze parasols niet erg veilig zijn. Er wordt nog bekeken wat we hiermee gaan doen.

j.      In verband met de overstap van KPN naar Ziggo zijn er nog wat opstartproblemen met e-mail en internet.

 

3.

Notulen vorige vergadering 20 mei 2015.

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de opsteller.

 

4.

 

 

 

Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2014

Pieter doet verslag van de activiteiten in ’t Erf tijdens het verslagjaar en dankt namens het bestuur de vele vrijwilligers van ’t Erf voor hun inzet.

5.

Financieel verslag 2015

Het financieel verslag heeft vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage gelegen. Margot geeft een toelichting over de hoofdlijnen van het financieel verslag.

Ze geeft aan dat we weer moeten gaan sparen om te kunnen afschrijven. Daarvoor is het heel erg noodzakelijk om winst te maken.

Ze bedankt Paul Gommans voor zijn inzet bij het samenstellen van de cijfers.

Het financieel verslag over 2015 wordt vastgesteld.

 

6.

Verslag kascontrolecommissie 2013 en 2014

Namens de kascontrolecommissie, die bestaat uit Har Verstappen en Jan Gielen, doet Har verslag over de bevindingen naar aanleiding van de kascontrole over 2015. De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Het voorstel van de commissie om de penningmeester te dechargeren wordt door de vergadering unaniem aangenomen.

Omdat Jan, die helaas niet aanwezig kon zijn bij de vergadering, twee jaar zitting heeft gehad in de commissie dient er een nieuw lid te worden benoemd. Guus Peeters wordt voor de komende twee jaar benoemd als lid van de kascontrolecommissie.

 

 

7.

Begroting 2016

Er is gene begroting voor 2016. Het bestuur streeft naar hetzelfde resultaat als in 2015.

 

8.

Plannen 2015

·         Tarieven / consumptieprijs.

Besloten is om voortaan ieder jaar de huurtarieven en consumptieprijzen kritisch te bekijken. Een jaarlijkse beperkte verhoging is beter dan een aantal jaren géén verhoging en dan in één keer een forse stijging. Wel zullen we in lijn blijven met de reguliere horeca en andere gemeenschapshuizen..

 

9.

Bestuursverkiezing

Germa is volges rooster aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord met herbenoeming van Germa als bestuurslid en voorzitter. Er is nog steeds behoefte aan één extra bestuurslid. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld. Als er iemand interesse heeft of iemand weet die wellicht interesse heeft, dan het verzoek om dit te melden bij een van de bestuursleden. Van belang daarbij is dat de functies (voorzitter, secretaris, penningmeester) reeds zijn verdeeld en dat het qua werk wel meevalt voor het nieuwe bestuurslid.

 

10.

Rondvraag

Aangegeven wordt dat de evaluatiebijeenkomst voor vrijwilligers op 12 juli samenvalt met een overleg van het kernteam. Hoewel er enkele mensen zijn die zowel vrijwilliger zijn als lid van het kernteam wordt geoordeeld dat beide bijeenkomsten op één avond mogelijk zijn.

 

11.

Sluiting

Germa sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en voor het vertrouwen in het bestuur.

 

5 Jaar vernieuwde gemeenschapshuis ’t Erf en 5 jaar dagvoorziening de Hoeskamer 

Op 18 maart a.s. is het precies 5 jaar geleden dat het vernieuwde gemeenschapshuis ’t Erf is geopend. Tevens is rond die datum de dagvoorziening ‘de Hoeskamer’ gestart. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 20 maart a.s. een open huis gehouden. Om 12.00 uur is er een brunch voor alle inwoners van Egchel en iedereen die op welke andere manier dan ook is betrokken bij de kern Egchel en het gemeenschapshuis in het bijzonder. Deelname aan de brunch is alleen mogelijk na opgave vóór 12 maart en na betaling van een eigen bijdrage. Om ca. 13.30 uur is er (tijdens de brunch) een optreden van Ger Frenken, die zijn buut ‘de sollicitant’ ten gehore brengt. Op 4 en 5 maart wordt huis aan huis een folder rondgebracht met meer informatie, onder andere over deelname aan de brunch. Degenen die geen folder ontvangen kunnen in ’t Erf terecht voor een folder.

Na afloop van de brunch is er ERFMATINEE met van 15.00 – 19.00 muziek door DE BRABANTEN, bekend van vele optredens tijdens kermissen in de buurt. Zij brengen gevarieerde muziek voor alle leeftijdsgroepen. Dansen, schunkelen, polonaises, kletsen, foxtrotten, quicksteppen, rock&roll, Duitstalig, Nederlandstalig, Engelstalig, het komt allemaal voorbij. We maken er met z'n allen een ouderwets (ERF)MATINEE van. En iedereen is hiervoor uitgenodigd! Entree is gratis en de consumpties (bier, wijn, fris) kosten € 1,50.

26 September 2015: De vrijwilligers in actie:

 

 

 

 

 

 

VERSLAG

Jaarvergadering Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf, gehouden op woensdag 20 mei 2015.

 

Aanwezig:

Gebruikers / verenigingen: Jo Bruijnen (Trimclub), Jan Schaareman (Dorpsoverleg), Piet Delissen (Belevingstuin), Thijs Joosten (SV Egchel), Jan Schmitz (SV Egchel), Robin van Duren (Dorpsoverleg), Lies Gommans-Peeters (de Hoeskamer), Miep Zelen-Verbugt (Kerk-vrijwilliger), Paul Gommans (EGO-Pop), Jacqueline Gielen (EVA), Willy van de Mortel (EVA), Dora Vriens (Hoeskamer, Resie Kempen-Derks (CV de Kemphazen, Dorpsoverleg, Ambassadeur Rabo), Henriëtte Teeuwen (Dorpsoverleg, Hoeskamer, Eettafel), Willemien Naus (Muziekvereniging), Hans van Gend (Muziekvereniging), Anneke van Gend (Welfare en op persoonlijke titel), Jan Gielen (Trimclub;

 

Vrijwilligers: Jos Brummans (technische commissie), Wie Naus (technische commissie), Hub van Roij (vrijwilliger), Dré Spee (vrijwilliger), Har Verstappen (vrijwilliger), Thijs Peeters (vrijwilliger), Jac Gommans (vrijwilliger); 

Bestuur:  Germa Beurskens (voorzitter), Pieter Maessen (secretaris), Margot Findhammer (penningmeester), Miriam Manders (bestuurslid);

Beheer: Jolanda Janssen en Thea Crommentuijn.

 

Afgemeld:

ProhVobis, Dré van Ninhuijs, Bestuur KBO, Cor en Elly Peeters, Alzheimercafé, Ben Joosten, Coos de Bruijn, Kindervakantiewerk, Jong Nederland Egchel, DC Manders, Briskly.

 

1 Opening

Germa opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Mededelingen

·         Koffie en thee tijdens en één consumptie ná de vergadering zijn voor rekening van ’t Erf.

·         Thea Crommentuijn heeft een vast contract gekregen voor 12 uur per week. De contracten met Ria Venner en Jolanda Janssen zijn ongewijzigd. Gezien de terugloop in activiteiten wordt het contract met Marian Steeghs niet verlengd. Na de zomervakantie wordt opnieuw bekeken of zij toch weer ingezet kan worden. Met Lea Sliepen en Truus Bos is een vrijwilligersovereenkomst gesloten voor het poetsen.

·         Materialen en spullen van verenigingen die geen eigendom zijn van ’t Erf zijn niet verzekerd via ’t Erf. Verzocht wordt om goed na te gaan of eigen spullen wel verzekerd zijn.

·         De Hoeskamer is sinds 1 maart zelfstandig en heeft ook een eigen bankrekening. De Hoeskamer draait erg goed en mag binnenkort de 14e deelnemer verwelkomen.

·         Mede in verband met het samenvallen met de kermis zijn er te weinig vrijwilligers om te helpen bij het Teldertrappen. Degenen die mee willen helpen zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

3 Notulen vorige vergadering 17 september 2014.

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de opsteller (Germa).

4 Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2014

Pieter doet verslag van de werkzaamheden van de vele vrijwilligers van ’t Erf en dankt hen namens het bestuur voor hun inzet.

5 Verslag kascontrolecommissie 2013 en 2014

Namens de kascontrolecommissie, die bestaat uit Jac Gommans en Jan Gielen, doet Jac verslag over de bevindingen naar aanleiding van de kascontrole over de financiele jaren 2013 als 2014. De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Het voorstel van de commissie om de penningmeester te dechargeren wordt door de vergadering unaniem aangenomen.

Omdat Jac twee jaar zitting heeft gehad in de commissie dient er een nieuw lid te worden benoemd. Har Verstappen wordt voor de komende twee jaar benoemd als lid van de kascontrolecommissie.

6 Financieel verslag 2014

Het financieel verslag heeft vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage gelegen. Margot geeft een toelichting over de hoofdlijnen van het financieel verslag.

Op en vraga vanuit de vergadering wordt geantwoord dat de facturen van de gemeente goed worden gecontroleerd, temeer omdat men bij de gemeente ook niet precies weet hoe het allemaal zit.

Het financieel verslag over 2013 en 2014 wordt vastgesteld.

7 Begroting 2015

Omdat er niet tijdig voldoende informatie beschikbaar is en omdat het jaar al bijna half voorbij is is er geen begroting voor 2015 opgesteld.  Wel gaat het bestuur na de zomervakantie zich beraden over de huurtarieven en ook de consumptieprijzen worden kritisch bekeken. De bedoeling is om kostendekkend te kunnen werken en dat is nu niet het geval. Vóór het eind van dit jaar zal een begroting voor 2016 worden opgesteld.

Desgevraagd deelt Margot mee het gevoel te hebben dat 2015 uit financieel oogpunt gezien positief zal verlopen.

8 Plannen 2015

·         Tarieven / consumptieprijs.

Na aanschaf van de zonnepanelen zijn er geen reserves meer. Er zullen dus nieuwe reserves moeten worden opgebouwd. Mede daarom zal –zoals reeds aangekondigd bij het agendapunt 7- zeer kritisch worden gekeken naar de huurtarieven en consumptieprijzen.

·         Zonnepanelen.

Wie geeft een toelichting op de aangeschafte zonnepanelen, welke zijn aangeschaft bij Regio Service. Hiervoor is gekozen omdat sprake is van een lokale ondernemer die bovendien ook al eerder de electrische installatie in ’t Erf heeft geleverd. Op 28 maart zijn de panelen in werking gesteld en deze hebben tot nu toe circa 10.000 kwh opgekeverd. De plannig s dat er jaarlijks circa 43.000 kwh wordt opgewekt. Dit levert jaarlijks een besparing op van € 3.500 - € 4.000,-. De zon hoeft niet perse te schijnen. Bij helder weer zónder zonneschijn is er nog steeds 60% opbrengst. Jammer is dat we circa 2.000 kwh per jaar mínder opbrengst hebben door de schaduwwerking van de boom, die van de gemeente niet weg mag. Bekeken wordt nog of door jaarlijks snoeien de mindere opbrengst kan worden beperkt. De terugverdientijd is tussen de 6 en 7 jaar. De verwachte levensduur is 25 jaar. Dan is de opbrengst nog steeds 80%. Op de panelen is 15 jaar garantie gegeven en op de omvormers 10 jaar.

9 Bestuursverkiezing

Er is nog steeds behoefte aan één extra bestuurslid. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld. Als er iemand interesse heeft of iemand weet die wellicht interesse heeft, dan het verzoek om dit te melden bij een van de bestuursleden. Van belang daarbij is dat de functies (voorzitter, secretaris, penningmeester) reeds zijn verdeeld en dat het qua werk wel meevalt voor het nieuwe bestuurslid.

10 Rondvraag

Naar aanleiding van een opmerking vanuit de vergadering wordt toegezegd in overleg met het beheer te bekijken of de voorverpakte koekjes bij de koffie vervangen kunnen worden door losse koekjes.

De muziekvereniging informeert naar de mogelijkheden van de geluidsinstallatie. Voor een concert, zoals de kerst-inn, hebben zij een installatie moeten inhuren voor versterking van geluid van gitaren en violen. Aangegeven wordt dat niet alles kan worden aangesloten op de geluidsinstallatie van ’t Erf. Afgesproken wordt dat de technische commissie navraag doet bij Star naar wat wel en niet kan.

11 Sluiting Germa sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

 

Agenda jaarvergadering 2014

Deze vergadering is gehouden op 17 september 2014 aanvang 20.00 uur

Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 23 april 2013

4. Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2013 5. Kascontrole 2013 6. Financieel verslag 2013

7. Begroting 2014 8. Plannen 2014 Pauze 9. Bestuurssamenstelling 10. Rondvraag 11. Sluiting

Notulen jaarvergadering 2014

DD: 17 september 2014

Aanwezige gebruikers → 36 personen. Aanwezige bestuursleden → Ruud Delissen, Wie Naus en Germa Beurskens.

Afmeldingen → Sjaak Ververgaert, Dré van Ninhuijs, Henk Selen, Piet Delissen, S.V. Egchel Thijs Joosten, D.C. Manders Erik Leijsten

Onderstaande afgemelde gebruikers ontvangen graag de notulen digitaal;

GV Concordia Liesbeth Opstals en IKC de Kemp Leenette Hendriks.

1. Opening

Ruud heet namens het bestuur allen van harte welkom op deze jaarvergadering.

2. Mededelingen

Dagvoorziening: per 1 maart 2014 fungeert de Hoeskamer als een zelfstandige organisatie.

3. Notulen vorige vergadering

Er zijn geen op / aanmerkingen betreffende notulen 23 april 2013.

4. Jaarverslag secretariaat en erfgenamen 2013

Er zijn wederom vele werkzaamheden verricht door een groot aantal vrijwilligers.

Namens het bestuur en beheer willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Ook dit jaar zijn er een aantal nieuwe activiteiten van start gegaan.

Verslag zie bijlage.

5. Kascontrole 2013

Wegens privéomstandigheden is er abrupt afscheid genomen van penningmeester

John Hendriks. Mede door bovenstaand is de jaarvergadering uitgesteld tot september en heeft er geen kascontrole plaats gevonden.

Het vergde veel tijd en energie om de financiële administratie op orde te krijgen.

Kascontrolecommissie 2013: Jac Gommans en Jan Gielen.

Voorstel: beide heren van de kascontrolecommissie wordt gevraagd om de kascontrole uit te voeren van het boekjaar 2013 en 2014. Beide heren gaan hiermee akkoord.

Afspraak – 6 weken voor de geplande jaarvergadering in april wordt via de penningmeester contact opgenomen met bovenstaande commissieleden.

6. Financieel verslag 2013

Na een verlies in 2012 tgv de nieuwbouw / verbouw is 2013 een positief jaar geworden.

De positieve cijfers werden gerealiseerd door besparingen in de personeels- en exploitatiekosten.

De schuldenpositie is flink verlaagd door op geraamde investeringen te besparen, mede door de inzet van vrijwilligers is alles goedkoper te realiseren. Bovenstaand is een goede basis voor de toekomst.

De omzet is echter gedaald, als bestuur hebben wij geen grip op omzet, verhuur en activiteiten.

Er is een nieuw digitaal boekhoud-programma gekocht (Exact Online).

De boekhouding wordt gedigitaliseerd via een scan- en herkenmodule van Exact Online.

Het nieuwe programma biedt vele mogelijkheden.

7. Begroting 2014

Er staat nog een gesprek gepland met de gemeente over de afhandeling van de gymzaalvergoeding.

Ook volgt er een gesprek met de Rabobank omtrent verzekeringen.

8. Plannen 2014

Energievoorzieningen m.n. de hoge kosten worden momenteel onderzocht door de

leden van de technische commissie.

Tevens is er een subsidieverzoek ingediend voor de aanschaf van zonnepanelen.

De technische commissie is hier zeer intensief mee bezig.

Pauze (gelegenheid voor een drankje)

9. Bestuurssamenstelling

Ruud Delissen is aftredend en niet herkiesbaar. Wie Naus is aftredend.

Germa is herkiesbaar - aanwezige stemmen in met een nieuw termijn van 3 jaar.

Er zijn drie nieuwe kandidaten die zich beschikbaar stellen. Margot Findhammer, Miriam Manders en Pieter Maessen, de aanwezige stemmen in met een termijn van drie jaar. Op 1 oktober is de eerste bestuursvergadering met de nieuwe leden. Taken en functies zullen besproken en verdeeld worden.

Het voornemen is een bestuur te realiseren van 5 personen.

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

Ruud Delissen wordt bedankt voor de vrijwillige inzet gedurende bijna 14 jaren.

Voor Ruud wordt er een afscheid georganiseerd met de huidige en nieuwe bestuursleden

en het beheer. Tijdens dit afscheid wordt er een cadeau aangeboden.

Wie Naus wordt bedankt voor het abrupt toetreden in het bestuur gedurende een jaar.

Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng en aanwezigheid.

Volgende jaarvergadering medio april.

08-02-2015 GBO

Overzicht Secretariaat 2013 Reguliere en incidentele activiteiten

Nieuwe gebruikers – verenigingen en activiteiten zijn rood gearceerd.

SGE Bestuursvergaderingen, werkoverleg beheer, diverse bijeenkomsten met de TD, jaarvergadering, en de feestavond voor alle vrijwilligers (erfgenamen).
Muziek Vereniging Egchel Repetitie ME, senioren en bugel. Bestuurs- en ledenvergadering.

Lenteconcert met accordeonorkest Spelo en de seizoen afsluiting onder het genot van een barbecue.

Welfare Handwerkmiddagen.
Vodag Line dance 1 x per week.
Zij Actief Ledenavonden, jaarvergadering, kerstviering en diverse sportgroepen.
KBO Ledenmiddagen, bestuursvergaderingen, koersbal, kaarten, seniorenvolleybal, spellenmiddag, kerstviering, gedurende de zomermaanden jeu de boules en biljarten.
Briskly Zangrepetities en bestuursvergaderingen.
CV de Kemphazen Ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen, rommelmarkt, liedjesavond, voorverkoop kaartjes bonte avond en de overige carnavalsactiviteiten.
Jong Nederland Egchel Diverse activiteiten voor de jeugd, 3 avonden per week.
Bridge Club Bridge op maandag.
Eettafel 1 x per maand een drie gangenmenu voor de 55+.
Alzheimer Café 1 x per maand, informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden.
Dorpsoverleg Egchel Bestuursvergaderingen.
IKC de Kemp BSO maandag en donderdagmiddag, dinsdag (flex). Carnavalsmiddag. Enkele activiteiten van PadXpress.

Breakdance en free runnen gedurende 6 wk.

KVW Egchel Zomerspelen, Koninginnedag en de intocht van Sint Nicolaas.
H.E.P. Parochies Vrijwilligersavond voor bestuursleden en vrijwilligers.
TelderTrappe Vergaderingen roulerend in de 5 gemeenschapshuizen, t.b.v. de

activiteit TelderTrappe.

Hoeskamer Egchel Dagbesteding vrijdag de gehele dag, vergaderingen, kerstdinér voor deelnemers en vrijwilligers. Vrijwilligersmiddag.

Per 30-7 is de Hoeskamer op dinsdagmorgen komen te vervallen.

Café Manders Kermis en matinee. Receptie Schutterij St. Leonardus en

drie overige feesten

Pantaleon Verstrekken van de griepspuiten.
Egchel 65 jaar Egchel.
Elfdorpenloop Een estafetteloop over 11 etappes met een wisselpunt in elk dorp.
Gemeente Peel en Maas RTG, raadsvergadering, collegevergaderingen en diverse overlegvormen waarvan enkele met lunch. Overleg CDA.
Goede doelen collecte Een aantal bijeenkomsten tbv goede doelen cellecte Egchel.
Stichting Vorkmeer Diverse workshops en vergaderingen met aansluitend een lunch.
Hago 8 cursussen inclusief examen.
Kinderfeestje Vier kinderfeestjes zijn gehouden in de gymzaal.
Feest vrijwilligers Gedurende het jaar zijn er in totaal 6 feesten gehouden door de vrijwilligers van ’t Erf.
Koffietafel Er zijn twee koffietafels geweest.
Hardbeatz Hardstyle feest voor jongeren.
Natasja Vaasen Projecten Overleg en lunch.
Stichting Seniorenvervoer

HEP

Vrijwilligersavond.
Cofely Feestavond
Van Duren Groenservice Bijeenkomst
Gebruikers gymzaal Zij Actief, sportvereniging de ‘Hub’, MBvO woensdag 3 groepen,

MBvO donderdag 2 groepen, volleybalvereniging Egchel, volleybalclub EgchelCentrum, IKC de Kemp, trimclub Egchel,

KBO senioren, Gymvereniging Concordia peuter- en kleutergym. SV Egchel maakt gebruik van de gymzaal voor de jeugd in de winterperiode.

Stratenvolleybaltoernooi Gedurende 6 avonden volleybalwedstrijden.

Donderdag jl hebben wij onder het genot van een kopje koffie, gebak en een drankje afscheid genomen van Nelly Huijs
beheer gemeenschapshuis ‘t Erf.
Wij wensen haar heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan.
 
Bestuur en beheer ‘t Erf

Piet bedankt voor de mooie amaryllissen, de mensen vonden het

prachtige bloemstukken en mooie goed gevulde vazen.

’t Erf was weer zeer kleurrijk aangekleed.

 

Pieter bedankt voor de vele paprika’s en het lenen van de shirts.

Gezien de vele paprika’s zijn deze tevens gebruikt voor de mensen

die deelnemen aan de dagvoorziening van Egchel.

Dus niet alleen ter decoratie maar ook voor de heerlijke vers gemaakte paprikasoep en paprikasaus voor de rijst.

Namens de dagvoorziening bedankt.

 

 

 

30 April 2012:

We ontvingen van de Elfdorpenloop 2012 door Egchel foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We ontvingen nog enkele foto's van de elfdorpenloop van Zondag 1 mei 2011

 

 

 

 

 

   

Op 12 april werd bij de NOVITARIS in Helden de akte ondertekent van de bijdrage kerk aan het gemeenschapshuis 't Erf

Reeds in het verleden, maar ook nu nog heeft de parochie van de H. Jacobus de Meerdere van Egchel een nauwe en vanzelfsprekende band met de dorpsgemeenschap van Egchel.                         Vanuit deze verbondenheid wil het kerkbestuur dan ook, naar vermogen een bijdrage leveren aan de gemeenschapsvorming in Egchel. Het kerk bestuur heeft  daarom besloten voor twintig jaar een renteloze lening van 50.000 euro te verstrekken aan de Stichting gemeenschapshuis Egchel, ten behoeve van de vernieuwing en uitbreiding van het

gemeenschapshuis 't erf. Het kerkbestuur vertrouwt erop dat deze lening voor 't Erf een positieve bijdrage zal zijn aan de gemeenschapsvorming in Egchel en wensen het bestuur, de vrijwilligers, de verenigingen en allen die op een of andere manier gebruik maken van 't Erf alle goeds met dit mooie vernieuwde gemeenschapshuis

Op 18 maart 2011 werd 't Erf feestelijk geopend

 

 

 

 

 

 

Op woensdagavond 23 februari werden in 't Erf diverse notariële overeenkomsten getekend.

1 Exploitatie overeenkomst van de gymzaal          2 Notariële akte opstalrecht                                    3 Hypotheekakte                                                     4 Huurovereenkomst gymzaal

De overeenkomsten werden getekend in bijzijn van notaris Geert Joosten door Wim Hermans; wethouder gemeente Peel en Maas, Ruud Delissen; voorzitter stichting 't Erf en Hub van Roij secretaris stichting 't Erf in bijzijn van de project leider van 't Erf namens de gemeente; Jos van den Munckhof.

Gemeenschapshuis Egchel klaar voor de toekomst! Klik Hier

22 december 2010:

 

We ontvingen een aantal foto's van de nieuwe keuken en de mega bar. 

Germa bedankt

 

 

 

 

 

 

5 december 2010 :

 

We ontvingen een aantal foto's van 't Erf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 november 2010:

Tijdens de informatieavond op 4 november werd een selectie van 5 nieuwe Logo's gepresenteerd; na stemming bleek dit Logo door Pieter Joosten ontworpen; de meeste stemmen kreeg.

Er kwam nog discussie over de naam MFC en de omgedraaide komma.

 

 

De bogen staan voor de ingang van 't Erf, maar staan ook symbool als de poort/deur die voor alle mensen van Egchel open staat. Een plek om samen te komen dus, wat de kerk vroeger was, die functie heeft 't Erf nu.                                                                                                                             De kleur groen staat voor de natuurlijke omgeving waarin Egchel ligt. Het oranje staat uiteraard voor Egchel.

30 oktober 2010.

We ontvingen deze foto's van de gymzaal van 't Erf; die sinds maandagavond weer in gebruik is.

 

Nieuw logo voor het gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel

 

Het gemeenschapshuis ondergaat een metamorfose. Het bestuur van het gemeenschapshuis ’t Erf, in samenwerking met het Dorpsoverleg wil een nieuw logo voor het nieuwe verbouwde gemeenschapshuis. Daarom roepen zij alle huidige inwoners van Egchel, alle vroegere inwoners van Egchel én alle anderen die verbonden zijn aan het verenigingsleven in Egchel op, om een nieuw logo te ontwerpen. 

Ontwerp een logo, met daarin verwerkt het woord ERF, welke naar uw mening staat voor het dorp Egchel. Het logo moet ook refereren aan het doen en laten van de mensen en de denkwijze van Egchel. Stuur uw ontwerp dan uiterlijk 1 November 2010 naar frankleijten@home.nl of lever deze in op Wethouder Tielenstraat 9.

Indien er veel inzendingen zijn zal er een selectie worden gemaakt. Uit deze selectie kan u een keuze maken op de informatieavond op 4 november 2010. Dan zal het nieuwe logo voor ons gemeenschapshuis bekend zijn.

Dus toon uw creativiteit en ontwerp een logo en beslis mee op 4 november 2010!

Namens het bestuur stichting gemeenschapshuis ‘t Erf: bedankt!

Nog een aantal foto's van de zelf-werkzaamheden gymzaal

12 oktober 2010.

 

 

 

 

 

 

6 oktober 2010 :

 

We ontvingen 2 foto's van de eerste gebruikers van  't Erf. Jong Nederland Egchel

 

 

 

Foto's vorderingen bouw 't Erf gemaakt op 18 september 2010

 

 

 

 

 

 

Foto's vorderingen bouw 't Erf gemaakt op 4 september 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 augustus 2010 :

We ontvingen foto's van de bouw van 't Erf

Voorlopig de laatste foto's van de vorderingen van de bouw i.v.m. de
bouwvakvakantie. Na deze periode gaat het maken van de foto's natuurlijk
weer gewoon verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 juli 2010 :

We ontvingen foto's van de barbeque die op zaterdagavond is geweest als bedankje voor de heren van de vloerlegploeg voor het vele sloopwerk in het gemeenschapshuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eerste” steen ’t Erf                                                                                             door Henk Thiesen

 Op een zonnige zondag 4 juli werd bij ’t Erf onder grote belangstelling door diversen participanten een “eerste” steen gemetseld. Dit als symbool voor de verbondenheid die de verenigingen met het gemeenschapshuis hebben of nog gaan krijgen. In Egchel weet men allang wat zelfsturing is. Immers de kerk, school, gemeenschapshuis en dorpsplein zijn daar staaltjes van. Natuurlijk hebben wij daarbij de gemeente hard nodig. Daarom zette Egchel ze op deze mooie dag gelijk aan het werk gezet. Samen met twee begeleiders van Vorkmeer draaide een ambtenaar en twee wethouders een kruiwagen metselspecie. Op de natte broek na van Wim Hermans brachten ze het er goed vanaf. Muziekvereniging Egchel speelde ondertussen een mars. Toen de “spies” door Jo Bruijnen was goedgekeurd kon men aan de slag. Steenleggers waren;  Alzheimer café,  Lia vd Berg, Bassisschool De Kemp, Roos Bouwmeester en Ryan Bruisten, Buiten Schoolse Opvang, Floor en Rick aan de Kerk, Briskly, Ellen Dings, De Kemphazen Zijne Doorluchtigheid Prins Fabian, De Damesgroep, Diny Arts, De vrijwilligersclub De Erfgenamen, Louis Delissen, Des Lang Geleeje Archief, Coy Thiesen, Dorpsoverleg, Marian Brummans,  gemeente Peel en Maas, wethouder Peter Fleuren, Gemengd Zangkoor, Welfare Egchel en Zijactief, Mien Janssen,Integrale Dagvoorziening Henriette Teeuwen, ISRH, Gerrie Verhaegh, Jong Nederland, Hans Teeuwen, KBO Egchel, Ton Joosten, KBO Volleybal, Zus Lagerwaard, KBO woensdag, Diny Arts, Kerkbestuur, Jac Wijnen, Kinder Vakantiewerk, Lenie Geurts, Meer bewegen voor Ouderen, Lies Gielen, Muziekvereniging Egchel, Martin van den Berg, Trimclub Egchel Hay Rooijakkers, Volleybal vereniging Egchel, Frits Gommans, Volleybalclub Egchel Centrum, Leo Vercoulen, Zijactief Donderdagavond, Heidi Sijben. Buurtvereniging De Hub was verhinderd.  Voorzitter van gemeenschapshuis ’t Erf, Ruud Delissen dankte iedereen voor de geleverde bijdrage. Tevens nodigde hij iedereen uit om achter de Muziekvereniging te gaan en om bij Manders een drankje te gaan nuttigen.

 

4 juli 2010 :

 

Foto's van de eerste steenlegging worden in Mijn Album geplaatst. Klik Hier

Een van de eerste steenleggingen van 't nieuwe Erf

Geachte Damen en Heren, 

Namens de stichting gemeenschapshuis ’t Erf willen wij jullie graag uitnodigen voor de eerste steenlegging van het te verbouwen gemeenschapshuis.

Dit willen wij samen met jullie vieren en wel op zondag 4 juli om 14.00 uur. 

Aangezien jullie betrokken zijn bij het gemeenschapshuis, stellen wij jullie aanwezigheid op prijs. 

In onze vorige brief hebben wij gevraagd om één iemand van jullie aan te wijzen die de eerste steen zal gaan metselen. Maar graag zouden wij zien dat jullie met grote getale naar de eerste steenlegging komen om dit met ons te vieren. 

Na de eerste steenlegging is er nog gelegenheid voor het nuttigen van een drankje bij café Manders. Kom dus deze symbolische start van de verbouwing van het nieuwe gemeenschapshuis ’t Erf met ons vieren. 

Namens het stichtingsbestuur ’t Erf.

4 juni 2010 :

We ontvingen enkele .
 

 

 

22 mei 2010 : We ontvingen deze foto's van de verbouwing:

Nog een aantal foto's van de vorderingen bouw.

Hier en daar komt al een nieuw muurtje tevoorschijn.

 

 

 

 

 

 

9 mei 2010 :

 

 

We ontvingen deze foto's :

Herken je 't Erf nog.

Jo en Germa bedankt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 April 2010:

Vandaag is de opdrachtbevestiging getekend in 't Erf met onderstaande aannemers:

Verlaak BV - Bouwbedrijf
Regio Service - Electro Installatiebedrijf
Karel Hermans BV - Technisch Installatie Bureau

 

 

Uit de Limburger van 22 december 2009

'T  Erf krijgt dagbesteding senioren en buitenschoolse opvang

Met ingang van het nieuwe schooljaar moet het gebouw deels klaar zijn

Gemeenschapshuis 't Erf in Egchel voor dik 1,3 miljoen verbouwd

EGCHEL - Gemeenschapshuis 't Erf in Egchel ondergaat een fikse face­lift. Het gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid. Ook gaat het dak deels omhoog (akoestiek), omdat de muziekvereniging er straks gaat repeteren. De kosten bedragen 1.378.794 euro .. Biedt 't Erf nu al onderdak aan tal van verenigingen, straks komen daar nog meer functies bij. Zo krijgt Egchel de langverwachte dagopvang voor ouderen, buitenschoolse opvang, een eet­punt voor senioren en een uitleenpunt van de bibliotheek. De renovatie vloeit voort uit leefbaarheidsdis­cussies die in 2002 in alle Heidense kerkdorpen op gang kwamen in het kader van de zelfsturing. Via en­quêtes mochten de inwoners aangeven wat ze nog misten in hun dorp. "Daarna hebben we een projectgroep samengesteld die met alle gebruikers van het gemeenschaps­huis om de tafel is gaan zitten", vertelt voorzitter Ruud Delissen van de stichting gemeenschapshuis. "AIle wensen hebben we kunnen realiseren." Het plaatje, inclusief tekeningen van de architect, is nu helemaal rond. Waarmee Egchel als laatste kerkdorp aan de slag kan.

Per 1 maart gaat 't Erf dicht.

Voor die tijd moet er nog vervangende ruimte voor de verenigingen worden gezocht. Met het nieuwe schooljaar moet het gebouw deels klaar zijn. De rest wordt eind van het jaar opgeleverd. De gymzaal wordt op kosten van de gemeente opgeknapt, waarna het beheer wordt overgedragen aan de stich­ting gemeenschapshuis. In totaal draagt de gemeente 1.292.000 euro bij, waarvan 8,5 ton voor de verbou­wing van 't Erf.

Op 10 december 2009 was er een informatieavond over 't Erf:

Uit de informatie avond over de geplande bouw van  't Erf; we kunnen blij als Egchel zijn met het nieuwe gemeenschapshuis. Het wordt nog hoger als eerst was voorgesteld. Voor het uitgebreid voorstel aan de gemeenteraad Klik Hier

Jaarverslag vrijwilligersgroep “De Erfgenamen” 2008

De vrijwilligersgroep "De Erfgenamen" die onder de verantwoording van het bestuur van gemeenschapshuis 't Erf werkzaamheden verricht in en om het gemeenschapshuis is ook in 2008 weer vaak actief geweest. Tevens heeft deze groep een grote bijdrage geleverd aan de viering van 60 jaar Egchel.

Evenals voorgaande jaren werd de vrijwilligersgroep uitgebreid.

Met dit verslag willen wij kort samengevat een overzicht van de werkzaamheden weergeven.

De technische ploeg: allerhande reparaties, grotere en kleinere werkzaamheden werden door het jaar heen verricht.

De horecavrijwilligers: bij de vaste ochtend- en middagactiviteiten, zoals o.a. de Welfare en KSO-activiteiten, maar ook bij koffietafels, uitvoeringen van de muziekvereniging, etcetera, konden wij in 2008 weer een beroep doen op deze vrijwilligers.

De vloerlegploeg: bij tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld de carnaval, kermis en Sinterklaas waren zij er om de gymzaal naar wens in te richten.

Na het opruimen, wat ook door deze ploeg gebeurt, was er altijd koffie, soms een pilsje en werd er gezellig nog even nagepraat.

De schoffelploeg: de groenstroken voor, naast en achter 't Erf werden door deze vrijwilligers prima bijgehouden; de bloembakken stonden er prachtig bij.

De stratenvolleybalcommissie: deze vrijwilligers hebben er in 2008 weer voor gezorgd dat dit evenement goed voorbereid en uitgevoerd plaats kon vinden.

Exposities: in het kader van de viering van 60 jaar Egchel werd er door Henk Thiesen een expositie gehouden met als thema natuurlijk 60 jaar Egchel.

De feestavond: de vrijwilligers en hun partners waren op 13 december 2008 uitgenodigd om in 't Erf ter afsluiting van weer een geslaagd jaar een hapje en een drankje te nuttigen. Dit als dank voor hun tomeloze inzet.

De inzet van vele vrijwilligers is de grote kracht van gemeenschapshuis 't Erf. Nogmaals iedereen bedankt hiervoor.

Jos Brummans is als bestuurslid de contactpersoon voor de technische vrijwilligers, de vloerlegploeg, de schoffelploeg en de straten volleybalcommissie. Germa Beurskens is als bestuurslid de contactpersoon voor alle vrijwilligersaangelegenheden.

 

  Projectgroep ’t Erf, 

Ruud Delissen, Jo Bruijnen,Jac Gommans,Vivian Moonen en Peter Capellen opbouwwerk Vorkmeer, Wil v/d Coelen Gemeente Helden

Op donderdag 28 mei werdt er in gemeenschaphuis ’t Erf een informatieve presentatie gehouden over het realiseren van het nieuwe multifunctioneel centrum gemeenschapshuis ’t Erf.

Hieronder verschillende foto's van deze bijeenkomst waaronder het toeziend oog van  Wethouder Rinus Janssen de ondertekening van de intentieverklaring door de huidige en toekomstige gebruikers van gemeenschapshuis ’t Erf plaats heeft gevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst met de leden van de projectgroep
Ruud Delissen, Jo Bruynen, Jac Gommans, Vivian Moonen, Peter Capellen en Germa Beurskens.
Peter Capellen opbouwwerk Vorkmeer, Wil v/d Coelen Gemeente Helden
 
Leden van de financiele commissie
Marianne Brummans, Piet Delissen, Jo Bruynen en Jac Gommans.
 
Bestuursleden SGE
Ruud Delissen - voorzitter
Hub van Roij - secretaris
Frank Leijten - penningmeester
Jos Brummans - bestuurslid
Germa Beurskens-Ottenheijm - bestuurslid.
Informatie en reserveringen kunnen via het telefoonnummer van gemeenschapshuis 't Erf, telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat.

 

 

 

Kort verslag van de bijeenkomst en presentatie voor gebruikers en toekomstige gebruikers van 't Erf.
Op donderdagavond 23 april 2009 zijn de voorlopige plannen voor de uitbreiding en verbouwing van gemeenschapshuis 't Erf gepresenteerd aan de huidige en toekomstige gebruikers en aan de vrijwilligers.
Na de opening en inleiding door de voorzitter gaf de architekt uitgebreid uitleg over de ontwerptekeningen. De financiele commissie bracht verslag uit van de huidige stand van zaken omtrent de investering, financiering en exploitatie. De projektgroep vertelde in grote lijnen hoe men zich de voortgang voor het komende jaar voorstelt. Tijdens de pauze werden de intentieverklaringen overhandigd aan de aanwezigen. Deze intentieverklaringen zullen op een nader vast te stellen tijdstip met een feestelijk tintje worden ondertekend. Nadat er nog enkele vragen werden beantwoord werd de vergadering gesloten. De ontwerptekeningen blijven voorlopig nog in het gemeenschapshuis hangen.
 

Tijdsplanning verbouwing:                                                                            Prognose voor de vakantie in de raad.                                                              Raad besluit subsidie toe te kennen.                                                                      2e helft dit jaar aan besteden.                                                                       Volgend jaar daadwerkelijke verbouwing. Er wordt in fasen verbouwd Er zal rekening worden gehouden met de gebruikers; o.a. carnaval moet normaal doorgaan en in september het volleybal tournooi.